Jak naše produkty reklamovat

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.detskafyziomama.cz. 

1. Odpovídáme vám za to, že produkty při převzetí nemají vady. To znamená, že v době, kdy jepřebíráte, odpovídáme zejména za to, že:

 • mají produkty vlastnosti, které jsme si ujednali, a pokud nedojednali, tak takové, které jsme u nich popsali nebo které jste mohli očekávat vzhledem k povaze našich produktů a na základě naší reklamy;
 • se hodí k účelu, který pro jejich použití uvádíme;
 • odpovídají jakostí nebo provedením předloze;
 • jsou v odpovídajícím množství;
 • vyhovují požadavkům právních předpisů.

2. Pokud se vada zboží objeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné. U spotřebního zboží odpovídáme za vady v 24měsíční době. Toto se neuplatní na vadu zboží, pro kterou bylo zboží zlevněno, na obvyklé opotřebení věci jeho používáním nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

3. Naše online produkty nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnouúdržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového asoftwarového vybavení třetích osob nebo v případě výpadku služeb třetích stran nebo jinýchudálostí, které mohou být i na naší straně. V případě těchto odstávek neodpovídáme zapřípadné škody. Vždy je však obratem řešíme.

Jak uplatnit práva z vadného plnění

4. Reklamaci uplatněte telefonicky, na e-mail: reklamace@detskafyziomama.cz nebo nám ji pošlete dopisem na adresu Bc. Michaela Kačírková, Němčice 298, Němčice, 53352.

5. Dopis nebo e-mail musí obsahovat:

 • vaše kontaktní údaje, popis vady a způsob, jak si přejete vyřídit reklamaci;
 • prokázání nákupu produktu (nejlépe přiložte doklad o nákupu).

6. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete nebo přineste spolu s reklamačnímformulářem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě vhodně zabaleno, abynedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.

7. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte elektronicky písemné potvrzení (reklamační protokol)sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Co můžete požadovat u vady produktu

8. Podle své volby můžete požadovat u vady, která je podstatná:

 • dodání nového nebo chybějícího zboží či produktu;
 • bezplatnou opravu;
 • přiměřenou slevu; nebo
 • vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.

9. U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.

10. Při uplatnění reklamace nám musíte sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změnit volbu bez našeho souhlasu můžete jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Pokud nezvolíte právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.

11. Pokud prokážeme, že jste před převzetím produktu o vadě věděli nebo ji sami způsobili,nemusíme vašemu nároku na reklamaci vyhovět.12. Vezměte také na vědomí, že nemůžete reklamovat zlevněný produkt z důvodu, pro který je daný produkt zlevněn.

Jak vyřídíme reklamaci

13. Reklamaci vyřídíme bezodkladně, nejpozději do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává dobapotřebná pro odborné posouzení vady. Reklamaci ale musíme vyřídit bezodkladně, nejpozději do30 dnů od uplatnění, pokud se nedomluvíme jinak. Pokud nedodržíme tuto lhůtu, máte právajako při podstatném porušení kupní smlouvy.

14. Zašleme vám písemné potvrzení o přijetí reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace,potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutíreklamace.

15. Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, proplatíme. O proplacení těchto nákladů nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak toto právo zaniká.

V Němčicích, dne 1.3.2022