Obchodní podmínky internetového obchodu detskafyziomama.cz

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.detskafyziomama.cz. 

Jsem Bc. Michaela Kačírková, IČO: 06382797, sídlím na adrese Němčice 298, Němčice, 53352 a jsem zapsaná v živnostenském rejstříku.

E-mail: info@detskafyziomama.cz
Tel. č.: +420 737 595 277

Na webových stránkách www.detskafyziomama.cz si můžete objednat mé produkty. Na naše smluvní vztahy se budou v případě koupě vztahovat tyto obchodní podmínky.

I. Úvodem

1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v případě, že chcete nakoupit produkty dostupné na www.detskafyziomama.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Pokud si při naší komunikaci domluvíme něco jiného, než je v těchto podmínkách, bude mít naše dohoda přednost.

2. Pokud nenakupujete v rámci své podnikatelské činnosti, jste v roli spotřebitele. Naše právní předpisy vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále v těchto obchodních podmínkách.

II. Jak produkty nakoupíte

1. Na našem webu najdete informace o ceně a popis produktu. I přesto s vámi můžeme uzavřít kupní smlouvu za jiných podmínek, které si sjednáme zvlášť.

2. Všechny ceny uvádíme včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.  Pokud někde uvádíme cenu, která je zjevně chybná, nejsme cenou vázáni a smlouva mezi námi není uzavřena.

3. Tím, že máme produkt na webu vystavený, informujeme o jeho vlastnostech a ceně. Vaši objednávku ale musíme ještě potvrdit, aby mezi námi vznikla závazná smlouva (Ustanovení §1732 odst. 2 občanského zákoníku se tedy nepoužije).

Jak probíhá objednávka

4. Produkty si můžete objednat prostřednictvím formuláře, který obsahuje informace o produktu, ceně, způsobu platby, dodání a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“).

5. Před zasláním Objednávky si můžete zkontrolovat a změnit údaje. Údaje, které v rámci objednávání zadáte, považujeme za aktuální a správné.

6. Poté, co obdržíme Objednávku, vám ji potvrdíme e-mailem na adresu uvedenou v Objednávce.

Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem doručení naší e-mailové zprávy o přijetí Objednávky. Pokud nám bude Objednávka připadat neobvyklá (např. kvůli vysokému množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až od vás dostaneme potvrzení této Objednávky.

7. Náklady na dálkovou komunikaci v souvislosti s Objednávkou si hradíte sami, tyto náklady se nijak neliší od běžných sazeb.

Jak produkty doručujeme

8. Zboží vám dodáme způsobem, který si v nákupním procesu zvolíte, na adresu uvedenou v Objednávce.

9. Prosíme, pamatujte na to, že máte povinnost zboží převzít. Pokud dojde k porušení tétopovinnosti, máme právo po vás chtít náhradu škody – tedy například náklady spojené s opakovaným doručováním.

10. Prosíme, zboží ihned po převzetí zkontrolujte a jakékoliv vady nám bez zbytečného odkladu sdělte. Vyřešíme je v rámci reklamačního procesu (o tom více dále).

11. Pokud jste si objednali online produkt, obsah vám zpřístupníme prostřednictvím uživatelského rozhraní – informaci o aktivaci a zpřístupnění obdržíte na zadanou e-mailovou adresu. Produkt budete mít přístupný po dobu 18 měsíců, pokud se nedomluvíme jinak.

Jak můžete platit

12. Kupní cenu a případné náklady na dodání lze hradit:

 • okamžitým bankovním převodem přes platební bránu The Pay
 • bankovním převodem
 • platbou kartou online přes platební bránu The Pay
 • v případě zboží také na dobírku.

13. Cena je splatná předem.

14. Produkty expedujeme (ev. zpřístupňujeme) do pěti dnů od připsání příslušné částky na náš účet.

15. Pro každou platbu vám vystavíme daňový doklad – fakturu, kterou odešleme v elektronicképodobě na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

16. Informaci o celkové ceně včetně DPH uvádíme vždy u nabídky produktu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že nemůžete odstoupit od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení.

2. Protože jsou naše webináře digitálním obsahem, máme pro Vás toto DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Nejde uplatnit právo odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud souhlasíte s dodáním webináře (zpřístupněním obsahu) před uplynutím lhůty k odstoupení. Uzavřením těchto obchodních podmínek souhlasíte s tím, že Vám bude webinář zpřístupněn, a tedy dodán nejpozději do pěti dnů od zaplacení ceny, tedy ještě v době před uplynutím 14 dnů. Tím však ztrácíte možnost od smlouvy odstoupit.

3. Odstoupit od kupní smlouvy také nejde, pokud jste si objednali zboží upravené přímo vám na míru nebo například pokud se jedná o zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal, z hygienických důvodů je nejde vrátit.

4. Pokud se nejedná o případy z předchozích odstavců, máte jako spotřebitelé právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, případně dodání poslední části zboží. V této lhůtě nám musíte dát písemně (e-mailem nebo dopisem) vědět o odstoupení od smlouvy. Uveďte, prosíme, ideálně číslo objednávky, den nákupu, vaše bankovní spojení a jak vám máme zaslat zpět částku za koupené zboží. Důvod odstoupení od smlouvy nemusíte uvádět.

5. Pokud by to u daného zboží bylo možné a rozhodli byste se odstoupit od smlouvy, můžete využít i formulář, který je přílohou těchto podmínek.

6. Bezodkladně po předání nebo alespoň prokázání vrácení zboží vám vrátíme částku plněodpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání (zde máme ze zákona právo vrátit částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, který jste mohli pro doručení našeho zboží zvolit), a to na číslo účtu, které nám sdělíte. Pro vrácení částky máme až 14 dnů od vašeho odstoupení, budeme ale potřebovat doklad o tom, že zboží bylo vypraveno zpět k nám. Zboží nám zašlete na adresu Němčice 298, Němčice, 53352. Zboží vraťte kompletní, nesmí býtopotřebené nebo poškozené. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zbožínepoškozené, neporušené a zda jste svým neadekvátním nakládáním se zbožím nesnížili jehohodnotu. Pokud zboží nesprávným zacházením poškodíte, můžeme po vás žádat náhradu zasnížení hodnoty zboží a započíst ji na vrácenou částku.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že náklady za vrácení zboží zpět k nám nesete vy.

8. V případě, že nejste spotřebitelem, ale nakupujete na IČ, možnost odstoupení od smlouvy se na vás podle tohoto článku nevztahuje.

9. Pokud odstoupíte od koupě zboží, ke kterému jsme vám poslali dárek, poslali jsme tento dárek s tzv. rozvazovací podmínkou – v případě odstoupení od kupní smlouvy se tedy rozvazuje i darovací smlouva. Prosíme, dárek zašlete zpět spolu se zbožím.

IV. Jak naše produkty reklamovat

1. Odpovídáme vám za to, že produkty při převzetí nemají vady. To znamená, že v době, kdy je přebíráte, odpovídáme zejména za to, že:

 • mají produkty vlastnosti, které jsme si ujednali, a pokud nedojednali, tak takové, které jsme u nich popsali nebo které jste mohli očekávat vzhledem k povaze našich produktů a na základě naší reklamy;
 • se hodí k účelu, který pro jejich použití uvádíme;
 • odpovídají jakostí nebo provedením předloze;
 • jsou v odpovídajícím množství;
 • vyhovují požadavkům právních předpisů.

2. Pokud se vada zboží objeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné. U spotřebního zboží odpovídáme za vady v 24měsíční době. Toto se neuplatní na vadu zboží, pro kterou bylo zboží zlevněno, na obvyklé opotřebení věci jeho používáním nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

3. Naše online produkty nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového asoftwarového vybavení třetích osob nebo v případě výpadku služeb třetích stran nebo jinýchudálostí, které mohou být i na naší straně. V případě těchto odstávek neodpovídáme zapřípadné škody. Vždy je však obratem řešíme.

Jak uplatnit práva z vadného plnění

4. Reklamaci uplatněte telefonicky, na e-mail: reklamace@detskafyziomama.cz nebo nám ji pošlete dopisem na adresu Bc. Michaela Kačírková, Němčice 298, Němčice, 53352.

5. Dopis nebo e-mail musí obsahovat:

 • vaše kontaktní údaje, popis vady a způsob, jak si přejete vyřídit reklamaci;
 • prokázání nákupu produktu (nejlépe přiložte doklad o nákupu).

6. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete nebo přineste spolu s reklamačnímformulářem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě vhodně zabaleno, abynedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.

7. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte elektronicky písemné potvrzení (reklamační protokol) sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Co můžete požadovat u vady produktu

8. Podle své volby můžete požadovat u vady, která je podstatná:

 • dodání nového nebo chybějícího zboží či produktu;
 • bezplatnou opravu;
 • přiměřenou slevu; nebo
 • vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.

9. U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.

10. Při uplatnění reklamace nám musíte sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změnit volbu bez našeho souhlasu můžete jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Pokud nezvolíte právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.

11. Pokud prokážeme, že jste před převzetím produktu o vadě věděli nebo ji sami způsobili,nemusíme vašemu nároku na reklamaci vyhovět.12. Vezměte také na vědomí, že nemůžete reklamovat zlevněný produkt z důvodu, pro který je daný produkt zlevněn.

Jak vyřídíme reklamaci

13. Reklamaci vyřídíme bezodkladně, nejpozději do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává dobapotřebná pro odborné posouzení vady. Reklamaci ale musíme vyřídit bezodkladně, nejpozději do30 dnů od uplatnění, pokud se nedomluvíme jinak. Pokud nedodržíme tuto lhůtu, máte právajako při podstatném porušení kupní smlouvy.

14. Zašleme vám písemné potvrzení o přijetí reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace,potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutíreklamace.

15. Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, proplatíme. O proplacení těchto nákladů nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak toto právo zaniká.

V. Závěrem

1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte jako spotřebitelé právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jsteoprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR,Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele."

4. Nejsme vázáni žádným etickým kodexem chování. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění. Dozor vykonává živnostenský úřad a v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

5. Veškerá ujednání mezi námi a vámi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, bude se vztah řídit právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6. Všechna práva k našim webovým stránkám a produktům, zejména autorská práva k obsahu,včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku a produkty nebo jejich části bez našeho souhlasu.

7. Náš obsah není lékařským či zdravotním poradenstvím či konzultacemi a nijak nenahrazuje péči lékařů a jiných odborníků!

8. Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat. Tímto nijak nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

9. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat nainfo@detskafyziomama.cz

V Němčících, dne 1.3.2022

Formlář na Odstoupení od kupní smlouvy naleznete v sekci reklamační řád